Το ηλεκτρικό ρεύμα ασκεί μαγνητικές δυνάμεις

Υλικά πειράματος:

  • Μαγνητική βελόνα που μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα
  • Πηγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος
  • Μεταλλικός αγωγός
  • Διακόπτης
  • Δύο μονωτικές στήλες
  • Ηλεκτρικά καλώδια

Εκτέλεση πειράματος:

Αν τοποθετήσουμε μια μαγνητική βελόνα κοντά σ’ ένα ευθύγραμμο σύρμα από το οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η βελόνα αποκλίνει. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα, η βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση.

 Ερμηνεία:

Όταν από έναν αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, αυτός ασκεί μαγνητική δύναμη. Δηλαδή δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο.

Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τα κινούμενα ηλεκτρικά φορτία, δημιουργούν το μαγνητικό πεδίο. Τελικά ένα φορτίο που κινείται δημιουργεί τόσο ηλεκτρικό όσο και μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχουν μαγνητικά φορτία αλλά μόνο ηλεκτρικά τα οποία δημιουργούν τόσο το ηλεκτρικό όσο και το μαγνητικό πεδίο.