Μεταλλικές λωρίδες συντονισμού

Οι μεταλλικές λωρίδες συντονισμού επιδεικνύουν λειτουργίες συντονισμού σε συνάρτηση με το μήκος τους.

Υλικά πειράματος:

  • Γεννήτρια συχνοτήτων με ρύθμιση έντασης και ρύθμιση συχνότητας
  • Ηλεκτρομηχανικός ταλαντωτής (1Hz έως 4.00kHz step 0.01kHz)
  • Γεννήτρια συχνοτήτων με ρύθμιση έντασης και ρύθμιση συχνότητας
  • Μεταλλικές λωρίδες διαφόρων μηκών για στάσιμα κύματα

Ερμηνεία:

Η χαμηλότερη συχνότητα στην οποία αντηχεί η μεταλλική λωρίδα που ταλαντώνεται ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα της λωρίδας και το αντίστοιχο μήκος κύματος ονομάζεται θεμελιώδες μήκος κύματος. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος (v), η συχνότητα της ταλάντωσης (f) και το μήκος κύματος (λ) συνδέονται με τη σχέση v=λf.

Μια μακρύτερη μεταλλική λωρίδα έχει μεγαλύτερο βασικό μήκος κύματος (λ) και συνεπώς χαμηλότερη συχνότητα ταλάντωσης, εφόσον η ταχύτητα είναι σταθερή. Εάν πολλές μεταλλικές λωρίδες διαφορετικού μήκους ταλαντωθούν, η μακρύτερη λωρίδα θα αντηχεί στη χαμηλότερη συχνότητα. Καθώς η συχνότητα της ταλάντωσης αυξάνεται, η μακρύτερη λωρίδα σταματάει να αντηχεί και η μεσαία λωρίδα αρχίζει να αντηχεί. Όσο η συχνότητα ταλάντωσης συνεχίζει να αυξάνεται η μεσαί λωρίδα σταματά και αρχίζει να αντηχεί η πιο μικρή λωρίδα.